Kontakt z nami

biuro projektów kraków
Siedziba firmy ZD Projekt

ZD Projekt Sp. z o. o.

Kapitał zakładowy: 205350,00 zł
KRS: 0000030887

Regon:
003922941
NIP: 6780026862

Konto: Bank Pekao S.A. Oddział Kraków
78 1240 4605 1111 0000 5468 1615

ZD Projekt Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030887, NIP 6780026862, REGON 003922941. Kapitał zakładowy wynosi 205 350,00 zł, wpłacony w całości.

Pracownie