Oferta pracowni projektowych

Pracownia Budowlana

Projektowanie obiektów nowych oraz podlegających przebudowie, rozbudowie i nadbudowie w konstrukcji stalowej, żelbetowej i murowanej:

 • projekty budowlane do pozwolenia na budowę, wraz z procedurami uzyskania warunków zabudowy (WZ) i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ);
 • projekty wyburzeniowe, ekspertyzy oraz oceny i opinie techniczne;
 • projekty wykonawcze i warsztatowe;

Wykonujemy projekty:

 • hal produkcyjnych i magazynowych, z suwnicami i pomostami obsługowymi;
 • fundamentów technologicznych;
 • estakad podsuwnicowych i jezdni pod suwnice bramowe;
 • wszelkiego rodzaju konstrukcji wsporczych takich jak: słupy, wsporniki, estakady, mosty przeładunkowe itp.;
 • budynków i pomieszczeń zaplecza technologicznego i socjalnego;
 • obiektów kubaturowych dla elektroenergetyki;
 • zbiorników podziemnych i nadziemnych;
 • dróg i placów manewrowych;
 • węzłów przesypowniach;
 • nośnic.

Projekty wykonujemy w oparciu o obowiązujące normy PN, EN oraz wiedzę inżynierską, z wykorzystaniem technologii BIM oraz oprogramowania bazującego na metodzie elementów skończonych (MES).

Pracownia Mechaniczna

 • projektowanie i modernizacja maszyn i urządzeń dla hutnictwa, przemysłu ciężkiego, maszynowego i energetycznego;
 • projekty wyposażenia zakładów przetwórstwa hutniczego;
 • instalacje hydrauliczne i elektryczne maszyn;
 • modernizacje istniejących maszyn i urządzeń;
 • dostosowanie maszyn do wymogów dyrektywy narzędziowej;
 • projektowanie maszyn i urządzeń związanych z transportem poziomym (wozy transportowe, wozy międzynawowe, samotoki, przenośniki, przeciągarki itp.);
 • projektowanie i modernizacja maszyn i urządzeń związanych z transportem pionowym (suwnice, wciągniki, wciągarki, przeciągarki):
  – zastosowanie układów zasilania z możliwością zwrotu energii do sieci;
  – układy sterowania jazdą zapobiegające ukosowaniu;
  – zabudowa wag tensometrycznych;
  – uzgodnienia dokumentacji w UDT;
  – zawiesia specjalne, trawersowe, kleszcze.
 • projekty związane z transportem wewnątrzzakładowym – kolejowym (wywrotnice wagonowe, przeciągarki wagonów, przystosowanie wagonów do transportu nietypowych ładunków);
 • analizy wytrzymałościowe, obliczenia;
 • dokumentacje opracowujemy przy pomocy nowoczesne oprogramowania 2D/3D, AutoCAD, Inventor, SolidWorks.

Pracownia Elektryczna

Projektowanie wszelkich instalacji elektrycznych dla obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz służby zdrowia, w tym projekty:

 • sterowania, pomiarów i automatyki dla przemysłowych instalacji technologicznych z wykorzystaniem SCADA;
 • instalacji oświetlenia we wszystkich typach obiektów;
 • instalacji oświetlenia zewnętrznego;
 • instalacji siły i sterowania urządzeń dźwigowych;
 • instalacji przeciwpożarowych;
 • instalacji bezpieczeństwa, monitoringu oraz kontroli dostępu;
 • instalacji teletechnicznych oraz informatycznych;
 • linii napowietrznych oraz kablowych niskiego i średniego napięcia;
 • stacji transformatorowych i rozdzielni średniego napięcia;
 • instalacji fotowoltaicznych;
 • instalacji odgromowych

Pracownia Technologiczno-Instalacyjna

Projektowanie w zakresie przemysłu hutniczego, maszynowego, metalurgicznego i energetycznego, w tym:

 • projekty koncepcyjne i modernizacyjne;
 • projekty w oparciu o technologię Klienta;
 • zbiorniki, silosy, zasypy/wysypy, kanały transportowe produktu;
 • zmiana przeznaczenia istniejących obiektów przemysłowych;
 • ekspertyzy urządzeń i instalacji przemysłowych;
 • obliczenia wytrzymałościowe MES;
 • obliczenia wydajności i zapotrzebowania mocy urządzeń;
 • wymurówki pieców, kadzi i rurociągów;
 • zabudowa urządzeń kontroli dostępu (blokady, wygrodzenia);
 • projekty zabudowy przesiewaczy, kruszarek, młynów, próbobiorników, separatorów, urządzeń transportowych, itp.;
 • instrukcje rozruchu i eksploatacji;
 • symulacje przepływów cieczy i gazów;
 • nadzory autorskie.

Projektowanie sieci i instalacji, w tym:

 • kotłownie, wymiennikownie i węzły cieplne;
 • zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe (dok. UDT);
 • sprężone powietrze;
 • gazy techniczne;
 • hydraulika siłowa;
 • centralne smarowanie;
 • transport pneumatyczny;
 • chłodzenie urządzeń technologicznych;
 • wentylacja i klimatyzacja;
 • dostosowanie instalacji i obiektów do dyrektywy ATEX;
 • nadzory autorskie.